เราจะไม่หยุดคิด เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดไป และจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อการย่อยสลายตามธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

BDSTRAWS CONTACT
สินค้า